TECHNIKUM

O przyjęcie do technikum mogą ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Nauka trwa 4 lata.

Kończąc ten typ szkoły, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (mogą być 2 lub 3 w zależności od zawodu) otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika) i świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jeżeli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu maturalnego otrzymasz również świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Swoje kwalifkacje zawodowe możesz podnosić na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.