SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Nauka trwa 3 lata.

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.