SŁOWNICZEK POJĘĆ

Szkoły dla dorosłych – do szkoły przyjmowane są osoby, które mają 18 lat.
Kwalifikacje w zawodzie – zestaw oczekiwanych efektów kształcenia (wiedza, umiejętności zawodowe, kompetencje interpersonalne i społeczne) potwierdzony świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji), wyodrębnionych w ramach zawodu.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – po uzyskaniu pozytywnego wyniku uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (jeżeli był przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji).
Kompetencje interpersonalne i społeczne

– zdolności przywódcze: umiejętność osiągania celów poprzez innych, kierowanie i motywowanie innych, ocenianie i korygowanie innych,

– umiejętność pracy w zespole: kooperowanie z innymi, wytyczanie celów grupowych i organizacyjnych niezależnie od interesów własnych, ujawnianie zainteresowania potrzebami i uczuciami innych

 – przebojowość: wykazywanie inicjatywy, pobudzanie innych do akceptacji własnego punktu widzenia, umiejętność obrony własnego zdania

 – negocjacyjność: dążenie do wypracowania decyzji eliminujących niezgodę, umiejętność wysłuchiwania innych i okazywania im szacunku, umiejętność rewidowania własnego stanowiska stosownie do zmieniających się informacji

(źródło: http://www.sgsp.edu.pl/kariera/sylwetkaabsolwenta.php)

Niepełnosprawność sprzężona – występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

(źródło: http://pomagamydzieciom.info/15412,1.dhtml)