KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Prowadzone będą według programu nauczania, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji.

Jeżeli ukończysz kurs kwalifikacyjny, zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymasz jeżeli masz:

– wykształcenie wymagane dla danego zawodu (np. zasadnicze zawodowe lub lub średnie),

– świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.